To top
29 Sep

Chanel Mission 1.5 การเดินทางสู่โลกคาร์บอนต่ำในอนาคต

Chanel Mission 1.5 คือภารกิจ ที่ชาแนล ได้ริเริ่มขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา มีจุดประสงค์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายสำคัญ ของข้อตกลงปารีส ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี ค.ศ. 2015 (2015 Paris Climate Agreement) เพื่อมุ่งเป้าไปที่การจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ด้วยการพยายามควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส จากช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมให้ได้จนกว่าจะสิ้นศตวรรษนี้ ซึ่งเป้าหมายคือ 1.5 องศาเซลเซียส หากเป็นไปได้ ในปี ค.ศ. 2021 จะเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากปัจจุบัน มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิโลกจะทะลุไปถึง 1.5 องศาเซลเซียสภายในเวลา 12 ปี หรือเร็วกว่านั้น และจะแตะ 3 องศาเซลเซียส ภายในศตวรรษนี้ หลายประเทศต่างตื่นตัวกับการแก้ปัญหานี้ รวมถึงแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ซึ่งชาแนล ก็เป็นอีกแบรนด์ที่ตระหนักถึงปัญหา และต้องการร่วมแก้ไข ร่วมเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลง ไปสู่โลกคาร์บอนต่ำในอนาคตพร้อมกันกับ ภารกิจ 1.5 จาก Chanel Chanel Mission 1.5   Chanel Mission 1.5 : Chanel's Climate Strategy การประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 2015 ที่ประเทศฝรั่งเศส ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นครั้งแรก ที่ทุกชาติในโลกหารือตกลงกันว่าทุกประเทศจำเป็นต้องตระหนักถึง ปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น และจำเป็นต้องช่วยกันจัดการกับปัญหานี้ แต่ทว่า...
Continue reading